อบจ.สงขลา หล่อเทียน -​ เข้าพรรษา สืบสานประเพณีท้องถิ่น

    2022-07-11 06:59:00
    วันที่ 10 กรกฎาคม​ 2565 นางพรเอื้อ เชื้อแหลม ที่ปรึกษา​นายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​สงขลา​ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียน สมโภชเทียน และถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นายภิญโญ จิตพงศ์ ที่ปรึกษา​นายกเทศมนตรีตำบลคูเต่า กล่าวรายงาน ณ วัดบางโหนด หมู่ที่ ๒ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประเพณีหล่อเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่ได้กระทำมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เหตุที่ทำให้เกิดประเพณีเพราะสมัยก่อน มีภิกษุได้เดินไปเหยียบย่ำข้าว กล้าในนาของชาวบ้าน ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้อนุญาตให้ภิกษุสามเณร อยู่จำพรรษาที่วัดเป็นเวลา ๓ เดือน คือในช่วงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปด ถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน ๑๑ ซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวของชาวบ้านพอดี ในช่วงเข้าพรรษานี้ ประชาชนจะนำเทียนไปถวายพระภิกษุ เพราะเชื่อว่าจะทำให้ตนเฉลียวฉลาดมีไหวพริบ ปฏิภาณ ประดุจขี้ผึ้งที่ใช้ ทำเทียนที่ได้จากรังผึ้ง สำหรับประเพณีหล่อเทียนพรรษา นั้น เป็นการแสดงออกถึง การยึดมั่นสืบสานพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ตั้งแต่ อดีต - ปัจจุบัน แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน และความ สามัคคีของคนในชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนการจัดงาน ประเพณีต่างๆ ของแต่ละพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ตามพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมุ่งหวังว่าเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จะได้ตระหนักและเห็นคุณค่า อีกทั้ง ร่วมมือ ร่วมใจกันส่งเสริม สืบทอด ทำนุบำรุงศาสนาและ อนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป #รวมพลังร่วมสร้างสุข #เข้าพรรษา #อบจ.สงขลา #สืบสานประเพณีท้องถิ่น ภาพ : กองการศึกษา ศาสนา​และวัฒนธร​รม ข่าว : ฝ่ายประ​ชาสัมพันธ์​ องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สงขลา