อบจ.สงขลา ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ่อตรุ จัดงานลอยแพ ประจำปี 2565 พิธีกรรมของชาวเลในพื้นที่อำเภอระโนด ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน

    2022-07-12 14:57:08
    วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 (เวลา 20.30 น.) ณ ชุมชนบ่อหูด หมู่ที่ 1 ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจัดงานลอยแพประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายก อบจ.สงขลา, ว่าที่ร้อยตรีไกรธนู แกล้วธนงค์ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตอำเภอระโนด, คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ่อตรุ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อตรุ, หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิด โดยมีนายกระจายศักดิ์ ศรีสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบ่อตรุ // กล่าวรายงาน อบจ.สงขลาได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้เป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป การลอยแพ เป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อของชาวเลที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์เพื่อบูชาเทพยดาฟ้าดินที่เคารพนับถือ ทำสิ่งชั่วร้ายให้กลายเป็นดี เป็นสิริมงคลเสริมชะตาชีวิตเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพของชาวเล ด้วยพื้นที่ที่ติดต่อกับทะเลทั้งทะเลฝั่งอ่าวไทยและทะเลสาบสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา