อบจ.สงขลา ร่วมประชุม เตรียมความพร้อมการจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2022 ซึ่งสงขลาเตรียมเป็นเจ้าภาพ หวังให้เป็นจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติ ตามยุทธศาสตร์ Songkhla MICE City

    2022-07-12 14:59:57
    วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2022 พร้อมด้วย นางสาวภพพร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง และเจ้าหน้าที่จากกองท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ทิพย์เกสร ชั้น 7 โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จังหวัดสงขลารับเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2022 ซึ่งเป็นการจัดงานประชุมนานาชาติของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อยกระดับจังหวัดสงขลาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติ และฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาให้กลับมามั่นคงอีกครั้ง เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนงานท้องถิ่นที่ส่งเสริมการสร้างผลประโยชน์ให้กับคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง กำหนดการจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2022 จะจัดงานในวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดสงขลา ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครสงขลา และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการจัดงานฯ วางแผน ตรวจสอบ และติดตามการเงินและงบประมาณ รณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงาน และมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักเดินทางจากแต่ละภูมิภาคในประเทศและทั่วโลก สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน สมาคมต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา