เปิดโลกการศึกษา​ -​ต้นกล้าเมืองนาหม่อม

    2022-07-15 15:06:49
    (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕) นายวิโรจน์ ทัฬทะวาสน์ ผู้เชี่ยวขาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดป่ากอสุวรรณาราม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับมูลนิธิพระทองสุสังวโร เพื่อการพัฒนาอำเภอนาหม่อม ได้ดำเนินโครงการในงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ความเป็นมาของชุมชนท้องถิ่นตนเอง เพื่อเยาวชนคนนาหม่อมได้เรียนรู้เรื่องราวของชุมชนของตนเอง และเพื่อให้คนในชุมชนสำนึกตระหนักรักบ้านเกิด รักถิ่นตนเอง เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นเยาวชนคนนาหม่อม การบ่มเพาะเยาวชนแกนนำตันกล้าเมืองนาหม่อมและเป็นแกนนำเยาวชน สืบสานของดีเมืองนาหม่อมต่อไป #รวมพลังร่วมสร้างสุข #อบจ.สงขลา ภาพ : กองการศึกษา ศาสนา​และวัฒนธร​รม ข่าว : ฝ่ายประ​ชาสัมพันธ์​ องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สงขลา