กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา ยกระดับผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และลดอัตราการเสียชีวิตหรือพิการจากการช่วยเหลือที่ไม่ถูกต้อง

    2022-07-18 15:28:58
    วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา ปี 2565 กิจกรรมการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมนิลพานิช ชั้น 3 สนามติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะที่ถูกต้องและเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (EMS) และเพิ่มชุดปฏิบัติการระดับต้น (BLS) ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตหรือพิการจากการช่วยเหลือที่ไม่ถูกต้อง และเพื่อสร้างเครือข่ายที่มีขีดความสามารถในการให้บริการ (EMS) ในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 40 คน จาก 22 หน่วยปฏิบัติการ จำนวนเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 115 ชั่วโมง ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา