อบจ.สงขลา จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายด้านการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน รุ่นที่ 4

    2022-07-26 10:56:11
    เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาประชาคม อำเภอสะบ้าย้อย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายด้านการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนและเพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง ลดปัญหาขยะตกค้าง และเกิดความสะดวกในการเก็บขนขยะ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำและเครือข่ายสตรี ทั้ง 16 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา อำเภอละ 50 คน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง รวม 860 คน จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 215 คน // โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน ในหัวข้อ การทำไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดซ้ำ การคัดแยกและกำจัดขยะประเภทต่าง ๆ ตามหลักการบริหารจัดการขยะและการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา