นายก อบจ.สงขลา ร่วมมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    2018-08-02 10:28:44
    26 กรกฎาคม 2561 นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นางสุนันท์ ศรีวิรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เลขาธิการแพทยสภา ที่ปรึกษาแพทยสภา และนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ ให้แก่คนพิการในจังหวัดสงขลา รวม 173 รายการ ประกอบด้วยรถเข็นนั่ง 76 คัน และอุปกรณ์การแพทย์ 97 รายการ ซึ่งเป็นความร่วมมือของโครงการแพทยสภา ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจ้งหวัดสงขลา ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา