โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและเครือข่ายด้านความเข้มแข็งของชุมชน(กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วันกินลูกคลักย้อนยุคชาวนาไทย เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง)

    2022-08-19 16:19:39
    วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ หน้าวัดหัวป่า ริมทะเลสาบสงขลา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและเครือข่ายด้านความเข้มแข็งของชุมชน(กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วันกินลูกคลักย้อนยุคชาวนาไทย เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง) โดยมี ว่าที่ร.ต.ไกรธนู แกล้วทนงค์ สมาชิกสภาอบจ.สงขลา เขต อ.ระโนด เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธี โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาของ ท้องถิ่น ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ของท้องถิ่นของตนเอง ประชาชนรู้รักษ์ สามัคคีกัน ปลูกจิตสำนึกของทุกภาคส่วนในการ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและคงไว้สืบไป เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้เกษตรกร ประชาชนรู้จัก หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นตนเอง และเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา