“ กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ” รุ่นที่ 2

    2022-08-19 16:52:09
    วันที่ 19 สิงหาคม เวลา 09.00 น. นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิด “ กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ” รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ในภาวะฉุกเฉิน กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพประจำศูนย์บริบาลผู้สูงอายุฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทีมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จ.สงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ภาพ : นภาพร เพ็ชรสุวรรณ์ ข่าว : เอญาดา สกูลหรัง กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา