โครงการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ธุรกิจของคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 6 ผ่านระบบ ZOOM

    2022-08-22 09:45:04
    วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ ธุรกิจของคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 6 โดยมี นางจันทา ธรรมดา นักวิชาการชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม // กล่าวรายงาน การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นการอบรมในรุ่นที่ 6 ผ่านระบบ ZOOM จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี และสามารถนำมาใช้ในการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งเกิดการเรียนรู้ในการเพิ่มช่องทางการตลาดในการขายสินค้าออนไลน์ ตลอดจนสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 35 คน หัวข้อการบรรยาย -แผนธุรกิจอย่างง่ายสำหรับการขายออนไลน์ -Spelcial วิธีการระดมแหล่งเงินทุนเพื่อการทำธุรกิจ -การเขียนโพสต์ขายและโปรโมชั่นบนออนไลน์ การไลฟ์สดขายของบนออนไลน์ -ช่องทางการขายสินค้าบนออนไลน์ -การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการตลาดบนออนไลน์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ถนนจะนะ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา #การขายสินค้าออนไลน์ #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา