อบจ.สงขลา ห่วงใยผู้สูงวัย จัดอบรม ให้ความรู้ เพื่อเพิ่มการป้องกันโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ ช่วยลดภาระลูกหลาน

    2022-08-22 13:23:29
    วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุ ปี 2565 “กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ห่างไกลโรคเรื้อรัง NCD” ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุและคาดว่าจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของประชากรแล้วปัญหาที่จะตามมาก็จะมีทั้งปัญหาสุขภาพทางกายและทางจิตใจ เมื่ออายุมากขึ้นอวัยวะในร่างกายจะมีความเสื่อมตามวัยก่อให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการบริโภค เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วนลงพุง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคถุงลมโป่งพอง และโรคมะเร็ง ซึ่งถือเป็นปัญหาที่สำคัญของโลก การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน และได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลบางกล่ำ และโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา