อบจ.สงขลา เปิดจุดให้บริการรวบรวมของเสียอันตราย พร้อมส่งกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของชาวสงขลา

    2022-08-23 13:38:06
    วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสงขลา กิจกรรมการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสงขลา ตามนโยบายจังหวัดสะอาด โดยมี นายนรินทร์ หล้าตัน ผู้อำนวยการสำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา // ได้มอบนโยบายให้กับตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการคัดแยก และสามารถกำจัดของเสียอันตรายชุมชนได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้มีส่วนร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกของเสียอันตรายชุมชน กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการรับและคัดแยกของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดสงขลา (ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2565) และขนย้ายขยะเพื่อส่งทำลาย ณ สถานที่กำจัดขยะอันตรายที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ (วันที่ 26 สิงหาคม 2565) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน และลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่เกิดจากของเสียอันตรายจากชุมชน ณ อาคารศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภาพ // ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา