ชาวสงขลา รักป๋าเปรม

    2022-08-23 19:38:27
    วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ บ้านศรัทธา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายก อบจ.สงขลา และนายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา ร่วมต้อนรับคณะ จากชุมชนคลองเรียน เทศบาลนครหาดใหญ่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบ้านศรัทธา ซึ่งอยู่ในความดูแลของ อบจ.สงขลา บ้านศรัทธา หนึ่งในความภาคภูมิใจร่วมกันของชาวสงขลา ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อมอบให้กับ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ ในสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อมาท่านได้มอบบ้านศรัทธา คืนให้กับชาวสงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2539 อบจ.สงขลา ได้เล็งเห็นความสำคัญของบ้านศรัทธา จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงบ้านศรัทธาขึ้นเพื่อพัฒนาบ้านศรัทธาแห่งนี้ให้เป็นสถานที่เรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา อีกทั้งเพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยั่งยืนของจังหวัดสงขลา สร้างจิตสำนึกรักประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสงขลา ตลอดจนสืบทอดเจตนารมณ์ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่ต้องการเชื่อมโยงสถานที่สำคัญในจังหวัดสงขลา ให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป #เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา