อบจ.สงขลา จัดโครงการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ อำเภอสิงหนคร

    2022-08-24 13:25:40
    วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ (กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว) โดยมีนายจตุพร เขียวเจริญ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอสิงหนคร เขต 1 //กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอสิงหนคร นายกอง จันทร์สว่าง นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร นายกิตติศักดิ์ ทองสุวรรณ์ รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการฯ ณ บริเวณบ้านท่าเสา หมู่ที่ 1 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้เป็นนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ต้องการให้เเหล่งน้ำธรรมชาติเเละทะเลสาบสงขลา มีความอุดมสมบูรณ์ เหมือนในอดีตที่ผ่านมาคือ เเหล่งน้ำมีปลาชุกชุม เพราะเป็นเเหล่งอาหารสำคัญในการหล่อเลี้ยงประชาชน การเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำลงในเเหล่งน้ำธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เเหล่งน้ำ มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการสร้างความสมดุลให้กับเเหล่งน้ำ จากนโยบายนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ร่วมมือกับส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรง จัดทำโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณ จึงได้ตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนให้กับศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง ปีละ 1,000,000 บาทเพื่อเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด เเละกุ้งก้ามกราม สำหรับครั้งนี้เป็นการปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว ซึ่งกุ้งก้ามกราม สามารถเจริญเติบโตได้ดีในทะเลสาบเเห่งนี้ ภาพ:ข่าว นายอภิสิทธิ์ วงษ์สุวรรณ ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม