อบจ.สงขลา จัดโครงการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ อำเภอระโนด

    2022-08-24 13:27:24
    วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ (กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว) โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณทะเลสาบบ้านล่องลม หมู่ที่ 2 ต.น้ำขาว อ.ระโนด จ.สงขลา การจัดโครงการฯในครั้งนี้เป็นนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ต้องการให้เเหล่งน้ำธรรมชาติเเละทะเลสาบสงขลา มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีตที่ผ่านมาคือ เเหล่งน้ำมีปลาชุกชุม เพราะเป็นเเหล่งอาหารสำคัญในการหล่อเลี้ยงประชาชน การเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำลงในเเหล่งน้ำธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เเหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการสร้างความสมดุลให้กับเเหล่งน้ำ จากนโยบายนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ร่วมมือกับส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรง จัดทำโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณ จึงได้ตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนให้กับศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง ปีละ 1,000,000 บาทเพื่อเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด เเละกุ้งก้ามกราม สำหรับครั้งนี้เป็นการปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว ซึ่งกุ้งก้ามกราม สามารถเจริญเติบโตได้ดีในทะเลสาบเเห่งนี้ ภาพ:ข่าว ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม