ส.อบจ.สงขลา เขตอำเภอควนเนียง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประจำปี 2565

    2022-08-24 15:00:09
    วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายศดิษ ไชยศิริ ส.อบจ.สงขลา เขตอำเภอควนเนียง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และห้องประชุมสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีนายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา