รองนายก อบจ.สงขลา ให้การสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

    2022-08-25 13:21:54
    วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติราชการรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้สัมภาษณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกการประเมินคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้มั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด #มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา