อบจ.สงขลา สนับสนุนให้เกษตรกร ทำเกษตรอินทรีย์ หวังพัฒนาไปสู่พื่นที่แหล่งอาหารปลอดภัย และความมั่นคงทางด้านอาหาร

    2022-08-26 13:27:06
    วันที่ 26 สิงหาคม 2565 10.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด โครงการ สงขลามหานครเกษตรอินทรีย์ “ประกาศวาระเกษตรอินทรีย์สงขลา (สงขลามหานครเกษตรอินทรีย์) การลงนามปฏิญญาปาริฉัตร และการประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมภายใต้มาตรฐาน SDGsPGS ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี อาจารย์รดา มีบุญ ประธานศูนย์ปราชญ์จังหวัดสงขลา (ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา) กล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.สงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และภาคีเครือข่ายเอกชน วิชาการ ประชาสังคม โดยมีเป้าหมายในการยกระดับเกษตรกรและพัฒนาพื้นทีแหล่างอาหารปลอดภัย และความมั่นคงทางด้านอาหาร รวมถึงการนำนวัตกรรมปฏิรูปเกษตรอินทรีย์ไทย โดยใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS แบบครบห่วงโซ่ในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา