อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ

    2022-08-26 13:32:28
    วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ตลาด อบจ.สงขลา (ตลาดโคกไร่) ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร และกาญจนบุรี นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิด ในโอกาสนี้ นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา เเละ นายอริย์ธัช ทองเพชร ประธานสภา อบจ.สงขลา // ให้เกียรติกล่าวพบปะคณะศึกษาดูงาน โดยมีนายกิตติศักดิ์ ทองสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการเเทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กล่าวรายงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ รวมถึงเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน 275 คน เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี กรุงเทพฯ และกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ได้รับความรู้มีส่วนร่วมในการคิดและทำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่นของตนเอง สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติจากองค์กร หรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง #รวมพลังร่วมสร้างสุข โครงการ : ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา