รองนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานกล่าวเปิด " กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพการให้บริการ การป้องกันสิทธิและการให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ "

    2022-08-26 16:57:21
    วันที่ 26 ส.ค.2565 นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิด " กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพการให้บริการ การป้องกันสิทธิและการให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ " พร้อมด้วย นางพรเอื้อ เชื้อแหลม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ ร่วมพิธีเปิด กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯมีความรู้เรื่องสิทธิการคุ้มครองผู้สูงอายุในภาวะพึงพิง และมีบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ โดยมีวิทยากรจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ให้ความรู้ ภาพ/ข่าว : เอญาดา สกูลหรัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา