ชาวสงขลา รักป๋าเปรม

    2022-08-29 20:17:53
    วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อาจารย์ปรีชา สุขเกษม กรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมต้อนรับคณะทัศนศึกษากลุ่มผู้สูงอายุ อ.หาดใหญ่ และนายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษาฯ ได้บรรยายพิเศษประวัติความเป็นมาของบ้านศรัทธา และคุณงามความดีของป๋าเปรม ที่มีต่อสถาบัน และประชาชนชาวจังหวัดสงขลา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบ้านศรัทธา ซึ่งอยู่ในความดูแลของ อบจ.สงขลา ณ บ้านศรัทธา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา บ้านศรัทธา หนึ่งในความภาคภูมิใจร่วมกันของชาวสงขลา ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อมอบให้กับ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ ในสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อมาท่านได้มอบบ้านศรัทธา คืนให้กับชาวสงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2539 อบจ.สงขลา ได้เล็งเห็นความสำคัญของบ้านศรัทธา จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงบ้านศรัทธาขึ้นเพื่อพัฒนาบ้านศรัทธาแห่งนี้ให้เป็นสถานที่เรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา อีกทั้งเพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยั่งยืนของจังหวัดสงขลา สร้างจิตสำนึกรักประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสงขลา ตลอดจนสืบทอดเจตนารมณ์ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่ต้องการเชื่อมโยงสถานที่สำคัญในจังหวัดสงขลา ให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป #เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา