เยาวชนสงขลา รวมพลังร่วมใจ เข้าร่วมกิจกรรมสงขลามหานครแห่งเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เด็กและเยาวชน

    2022-09-07 16:20:19
    วันที่ 7 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและเครือข่าย : กิจกรรมสงขลามหานครแห่งเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมด้วยนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // ผู้บริหารสถานศึกษา // หัวหน้าส่วนราชการ // ผู้แทนสมาคมเยาวชนจังหวัดสงขลาและองค์กรภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีนายณัฐภัท ชุมทองเชิดบำรุง นายกสมาคมเยาวชนจังหวัดสงขลา // กล่าวรายงาน ในกิจกรรมฯ มีการแสดงทอล์คโชว์ หัวข้อ "เยาวชนยุคใหม่ใส่ใจสังคม" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพล เพชรานนท์ // ทอล์คโชว์หนังตะลุง "สงขลามหานครแห่งเยาวชน" หนังบู๊ชน้อยตะลุงอินเตอร์ อุปนายกสมาคมเยาวชนจังหวัดสงขลา // พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดสงขลา และรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนและสังคมดีเด่นประจำจังหวัดสงขลา // กิจกรรมระดมความคิด "สมัชชาเยาวชนจังหวัดสงขลา" โดยสมาคมเยาวชนจังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่าย วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ตลอดจนสนับสนุนบทบาทการแสดงออกของเด็กและเยาวชนในทางที่เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นใหม่ ดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และนำพาตนเองให้ห่างไกลจากอบายมุขต่างๆ องค์การสหประชาชาติ (UNITED NATIONS) ได้กำหนดให้ปี พ.ศ.2528 เป็นปีเยาวชนสากล และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2528 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ #รวมพลังร่วมสร้างสุข #เยาวชนสร้างชาติ โครงการ : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา