ปลัดอบจ.สงขลา เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    2022-09-09 13:16:16
    วันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในการประชุม ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 19 - 22 กันยายน 2565 โดยในวันที่ 19 - 20 กันยายน 2565 มีกำหนดการเสด็จฯ ประทับพักแรม ณ เรือนรับรองโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา