อบจ.สงขลา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

    2022-09-12 13:34:00
    วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการจังหวัดสงขลา “Exchange for a better quality of life” โดยมีนางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายนิพัฒน์อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมรัศมี โรงแรม ต้นอ้อย แกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โครงการนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการจังหวัดสงขลา สร้างเวทีกลางในการรับฟังความคิดเห็น ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการพัฒนาระบบบริการสาธารณะ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงมีการนำเสนอ Best Practice และนวัตกรรม ด้านการจัดการความรู้ที่มีศักยภาพเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป รวมถึงการสร้างเวทีเชิดชูเกียรติให้กับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา ภาพ : เอญาดา สกูลหรัง ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา