อบจ.สงขลา รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับผลการประเมินในระดับดีเด่นด้วยคะแนนสูงสุด โดยได้อันดับที่ 1 ในประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

    2022-09-14 14:28:26
    วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มอบรางวัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 แห่ง ที่ได้รับผลการประเมินในระดับดีเด่นด้วยคะแนนสูงสุดจาก “โครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” โดยมีพลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณ และนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นผู้มอบของที่ระลึก ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใต้นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้จัดให้มี “โครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ” (Fiscal and Financial Discipline Assessment : FFDA) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2562-2565) เพื่อเป็นมาตรการเชิงบวกในการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นปีแรกของการดำเนินโครงการฯ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2) เทศบาลนครและเทศบาลเมือง และ 3) เทศบาลตำบล รวมจำนวน 2,548 แห่ง ทั่วประเทศ และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2,501 แห่ง ผลปรากฏว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลการประเมินในระดับดีเด่นด้วยคะแนนสูงสุด จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ 1. ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด อันดับที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อันดับที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 2. ประเภทเทศบาลนครและเทศบาลเมือง อันดับที่ 1 เทศบาลนครสงขลา อันดับที่ 2 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อันดับที่ 3 เทศบาลเมืองแม่เหียะ อันดับที่ 4 เทศบาลนครเชียงใหม่ 3. ประเภทเทศบาลตำบล อันดับที่ 1 เทศบาลตำบลอุดมธัญญา อันดับที่ 2 เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี อันดับที่ 3 เทศบาลตำบลบ้านแหลม อันดับที่ 4 เทศบาลตำบลทับปุด ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา