อบจ.สงขลา ส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.สิงหนคร ร่วมจัดงาน “ชิมม่วงเบา เที่ยวเมืองเก่าสิงหนคร” ชูจุดขาย ของดีเมืองสิงหนคร และความเป็นชุมชนโบราณ เมืองเก่า หวังสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว

    2022-09-15 08:47:06
    วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 19.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานชิมม่วงเบา เที่ยวเมืองเก่าสิงหนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมี นายกอง จันทร์สว่าง นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร กล่าวรายงาน นายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอสิงหนคร และ นายจตุพร เขียวเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอสิงหนคร เขตที่ 1 กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 18 กันยายน 2565 วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชน สร้างเอกลักษณ์ ให้นักท่องเที่ยวของอำเภอสิงหนครในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอสิงหนคร ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงให้ขยายวงกว้างขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรในท้องถิ่น อบจ.สงขลา ได้เล็งเห็นโอกาสการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ในมิติของการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว จากความโดดเด่นของทรัพยากรในพื้นที่ มีขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา วิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ประกอบกับอำเภอสิงหนครมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีพืชผลทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงคือ “มะม่วงเบา” ซึ่งสามารถนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค้าได้หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นชุมชนเมืองโบราณ เมืองเก่าแก่ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาได้ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา