อบจ.สงขลา รวมพลังร่วมอนุรักษ์ทะเลไทย เพื่อรักษาระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

    2022-09-19 21:54:02
    วันที่ 19 กันยายน 2565 ณ เกาะหนู & เกาะแมว ทะเลอ่าวไทย จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลแบบมีส่วนร่วม ในโครงการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทะเลและชายฝั่งสงขลา : Day 3 โดยนายวิชัย กุหลาบวรรณ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตที่ 1 อำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วย นายกิตติพงศ์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง อบจ.สงขลา // นางสาวมัสกะห์ เจะแม็ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.สงขลา พิทยานุสรณ์ นำทีมบุคลากร อบจ.สงขลา คณะครู นักเรียนโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ และโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ นักวิชาการท้องถิ่น ประชาชนจากชุมชนริมชายฝั่ง ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว อาสาสมัคร และตัวแทนองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมกันเก็บขยะทะเล และปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 5,000,000 ตัว ณ เกาะหนู และเกาะแมว ทะเลอ่าวไทย กิจกรรมในครั้งนี้ อบจ.สงขลา ได้รับเกียรติจาก ดร.สายัญ ทองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสงขลา // นายอนุรักษ์ สังข์กูล เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ 5 // นายสืบสกุล ศรีสุข นักวิชาการท้องถิ่น (ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม) บรรยายให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเล และการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ของจังหวัดสงขลา โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะทะเล และฟื้นฟูแหล่งระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลที่ได้รับความเสียหายจากขยะปกคลุม อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้กับเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ #รวมพลังร่วมสร้างสุข #ด้วยมือด้วยใจด้วยกัน #ให้โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกัน เรา รัก สงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา