นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ จิตบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การบริหารจัดการธนาคารสร้างสุขชุมชน ยืม คืน เตียงฝึกยืนไฟฟ้าสำหรับเด็ก

    2022-09-20 11:30:10
    วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ จิตบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การบริหารจัดการธนาคารสร้างสุขชุมชน ยืม - คืน เตียงฝึกยืนไฟฟ้าสำหรับเด็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมี นางศุกร์นิษา สัจจคุณานนท์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ หัวหน้างานเวชกรรมฟื้นฟู องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โครงการธนาคารสร้างสุขชุมชน ยืม - คืน เตียงฝึกยืนไฟฟ้าสำหรับเด็ก มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการยืม - คืน เตียงฝึกยืนไฟฟ้าสำหรับเด็กสมองพิการในจังหวัดสงขลา ให้ทั่วถึง ครอบคลุม และ เท่าเทียม โดยจะดำเนินการจัดตั้งธนาคารสร้างสุขชุมชน ยืม – คืน เตียงฝึกยืนไฟฟ้าสำหรับเด็ก จำนวน 5 แห่ง โดยจัดซื้อเตียงฝึกยืนไฟฟ้าสำหรับเด็ก จำนวนทั้งสิ้น 8 เตียง ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา