นายกอบจ.สงขลา และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism)

    2022-09-20 16:35:34
    วันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) โครงการย่อย : โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่-อ่าวไทย ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีนางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย // ร่วมลงนามในฐานะพยาน พร้อมด้วยนายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายก อบจ.สงขลา นายนราเดช คำทัปน์ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขต 3 อำเภอเมืองสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ นักวิชาการ คณะอาจารย์ และตัวแทนองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามฯ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบชุมชนและระบบการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวชายฝั่งอ่าวไทย พร้อมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งอ่าวไทย #รวมพลังร่วมสร้างสุข #สงขลาเมืองน่าอยู่เมืองน่าเที่ยว #การท่องเที่ยวสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา