พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านดนตรี ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา กับเครือข่ายมัธยมศึกษา ในจังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล และปัตตานี

    2022-09-21 15:44:21
    วันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพลเอกเปรมติณสูลานนท์ (ชั้น 7) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ร่วมลงนาม // ศาสตราจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามในฐานะพยาน ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เป็นการลงนามร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา กับเครือข่ายมัธยมศึกษาในจังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล และปัตตานี รวมทั้งสิ้น 13 สถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการพัฒนางานด้านวิชาการและการบริการวิชาการในด้านดนตรี การดำเนินกิจกรรมต่างๆ การสร้างเครือข่ายแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก และหลักสูตรอื่นที่เปิดหรือจะเปิดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา