รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)

    2022-09-21 15:47:32
    วันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ชุมชนบ้านอ่างทอง ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) พร้อมด้วยนางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมีนางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายจักรชัย ชุมจิตต์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน อ่างทองโมเดล: Zero Waste by FAA 3Rs เป็นนวัตกรรมทางความคิดหรือนวัตกรรมเชิงนโยบายเป็นการถักทอความต้องการของชุมชน บวกกับแนวทางการจัดการขยะของภาครัฐ เป็นการ จัดการขยะอย่างเป็นระบบและถูกวิธี เน้นปลอดถังขยะ มีการกำหนดแผนงานร่วมกับเครือข่ายอย่างชัดเจน มีการทำกิจกรรมลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนให้เหลือน้อยที่สุดตามหลักการ 3Rs ส่งเสริมการหมุนเวียนขยะและนำกลับมาใช้ใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการติดตาม ประเมินผลระดับครัวเรือน พร้อมกับการแนะนำแบบตัวต่อตัว เพิ่มมูลค่าของขยะ ตามบริบทของชุมชน ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และนำภูมิปัญญาด้านการเกษตรกรรม มาบูรณาการกับการจัดการขยะ จากความสำเร็จของชุมชนบ้านอ่างทอง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลถ้วย พระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 ประเภทชุมชนขนาดใหญ่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา