กิจกรรมลดใช้พลาสติก ตามโครงการรณรงค์การจัดการขยะ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะพลาสติก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนต่อไป

    2022-09-22 13:58:33
    วันที่ 22 กันยายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์การจัดการขยะ กิจกรรมลดใช้พลาสติก พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา และบุคลากร อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรตืในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีนายเฉลียว เมฆบุตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ // กล่าวรายงาน กิจกรรมลดใช้พลาสติก ตามโครงการรณรงค์การจัดการขยะ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2565 โดยมีบุคลากรครู และนักเรียนโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ และโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ จำนวน 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น (รุ่นที่ 1 วันที่ 22 กย.65 นักเรียนมัธยมต้น, รุ่นที่ 2 วันที่ 23 กย.65 นักเรียนมัธยมปลาย) โดยมีคุณอนุรักษ์ สังข์กุล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 เป็นวิทยากรบรรยาย และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อบจ.สงขลา ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชาบฝั่ง รวมถึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสงขลา จึงได้จัดกิจกรรมลดใช้พลาสติก ตามโครงการรณรงค์การจัดการขยะ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับด้านการใช้พลาสติก การคัดแยกขยะมูลฝอย/ขยะพลาสติก ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ขยะมูลฝอยชุมชนมีปริมาณลดลง อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการลดใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน โดยการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนต่อไป โครงการ : งานสิ่งแวดล้อม ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข #ให้โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกัน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา