นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดงาน พร้อมมอบโล่รางวัลแม่ดีเด่น ในงาน สตรีสงขลารวมใจเทิดไท้แม่ของแผ่นดิน

    2018-08-02 11:05:14
    1 สิงหาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดงาน พร้อมมอบโล่รางวัลแม่ดีเด่น ในงาน สตรีสงขลารวมใจเทิดไท้แม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันสตรีไทย และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 20 โดยมี นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา คณะกรรมการสมาคมและสมาชิกเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม 100 ปีโรงเนียนมหาวชิราวุธ สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมแก่สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาขุมชนจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแม่ของแผ่นดิน ซึ่งพลังของสตรีถือเป็นพลังอันสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นพลังที่แข็งแกร่งในการปกป้องสถาบันที่สำคัญของชาติ แสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคี สตรีจึงต้องมีองค์ความรู้ความสามารถในทุกๆด้าน ทั้งด้านการงานและด้านครอบครัว รวมถึงการก้าวทันกับยุคสมัยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อให้สังคมยอมรับ โดยมีองค์กรสตรีทุกระดับเป็นกลไกในการขับเคลื่อนผลักดันอย่างต่อเนื่อง