ปลัดอบจ.สงขลา ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ และพนักงานจ้างจัดจ้างใหม่

    2022-09-29 15:44:03
    วันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม ติณสูลานนท์ ชั้น 3 สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ และพนักงานจ้างจัดจ้างใหม่ เพื่อให้ได้ รับทราบถึงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติราชการ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา