อบจ.สงขลา สนับสนุนงาน “อิ่มบุญ อิ่มใจ เทศกาลกินเจ” เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น หวังสร้างความสามัคคีของชุมชน และศาลเจ้าต่าง ๆ ลดการเบียดเบียนชีวิตสัตว์

    2022-10-03 15:29:05
    วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดงาน เทศกาลกินเจ ประจำปี 2565 อำเภอระโนด โดยมี นายสุพจน์ นวลทอง นายกเทศมนตรีตำบลระโนด กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายไพโรจน์ ชัยจิระธิกุล ตัวแทนจากสมาคมสมาพันธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นายพิบูล ชีววัฒนาพงศ์ นายกสมาคม มูลนิธิศาลเจ้าจังหวัดสงขลา คณะศาลเจ้า และพี่น้องประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ เทศกาลกินเจในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 ณ ศาลเจ้าอันฮกเก็ง และบริเวณชุมชนตลาดตก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เสริมสร้างความปรองดอง ความรักสามัคคีของคนในชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนร่วมบำเพ็ญตน ลด ละ เลิก จากการเบียดเบียนสัตว์ และรณรงค์การรักษาสุขภาพ ด้วยการกินผัก อิ่มบุญ อิ่มใจ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา