อบจ.สงขลาร่วมกับจังหวัดสงขลาเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 9 ตุลาคม 2565

    2022-10-19 14:54:19
    วันนี้ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสาวณฐรักษ์ แนวบรรทัด หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายวรณัฎฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม การประชุมครั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ มอบหมายภารกิจ ติดตามความก้าวหน้าการรับเสด็จฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านขั้นตอนและพิธีการ การจัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย การจราจร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ประชาชนที่มาร่วมรับเสด็จฯ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา