การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2022-10-19 14:56:54
    วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีระเบียบวาระสำคัญ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้ - โครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - โครงการกันเงิน - แผนดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ทุกกอง) - การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินโครงการต่างๆตามแผนงาน ในปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อการพัฒนาจังหวัดสงขลา อย่างยั่งยืน #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา