สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อำเภอหาดใหญ่ เขต4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2022-10-19 15:04:42
    วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายนิติธร จินดามณี สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อำเภอหาดใหญ่ เขต4 // เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // พร้อมด้วย นายนราเดช คำทัปน์ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อำเภอเมืองสงขลา เขต3 นายสุพรชัย ผกาวรรณ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อำเภอหาดใหญ่ เขต1 นายกิตติพงศ์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของสำนักช่าง และกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 // พร้อมทั้งตรวจสอบร่างแผนงานโครงการของสำนักช่าง และกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และในช่วงบ่าย คณะกรรมการติดตามและประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ อ่างเก็บน้ำแก้มลิงทุ่งโดน // เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิง ชุมชนบ้านทุ่งโดน ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา