ลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของเครือข่ายหน่วยบริการประจำ (CUP)

    2022-10-19 15:08:38
    วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในด้านการสาธารณสุขมูลฐาน และการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ซึ่งมีหน่วยบริการประสงค์ถ่ายโอนภารกิจไปยัง อบจ.สงขลา จำนวน 23 แห่ง โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน เวลา 09.30 น. ลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของเครือข่ายหน่วยบริการประจำ (CUP) ระหว่างโรงพยาบาลประจำอำเภอ 7 แห่ง กับ รพ.สต ที่รับการถ่ายโอนภารกิจฯ ในพื้นที่ของแต่ละอำเภอ รวมจำนวน 23 แห่ง เวลา 10.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายหลังการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา