สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขต 3 อำเภอเมืองสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.สงขลา ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

    2022-10-19 15:11:21
    วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายนราเดช คำทัปน์ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขต 3 อำเภอเมืองสงขลา ในฐานะประธานกรรมการการศึกษา // เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยกรรมการการศึกษาฯ : นายศิริชัย หนิมา สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขต 2 อำเภอเทพา, นายสุลี โต๊ะเพชร สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขต 1 อำเภอสะบ้าย้อย, นายปรีชาพงศ์ วงศ์พระจันทร์ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อำเภอสทิงพระ, นายโยธิน ทองเนื้อแข็ง สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อำเภอกระแสสินธุ์, นายศดิศ ไชยศิริ สมาชิกสภาอบจ.สงขลา อำเภอควนเนียง, นางพิรญาณ์ เสนะพันธ์ุ สภาชิกสภาอบจ.สงขลา เขต 1 อำเภอนาทวี, นางจารุวรรณ ฉิมเรศ ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, นางสาวบุญญาพร นาคนิล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, นางสาวมัสกะห์ เจะแม็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.สงขลา พิทยานุสรณ์, นายเฉลียว เมฆบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์, หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาติดตามโครงการตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และในช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. คณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา // เพื่อติดตามการดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทั้งสองโรงเรียน คือ - โรงเรีบน อบจ.สงขลา พิทยานุสรณ์ - โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง #รวมพลังร่วมสร้างสุข #โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา