พิธีสมโภชผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน งานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2565

    2022-10-19 15:25:08
    วันที่ 9 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีสมโภชผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน ในงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2565 โดยมี นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายสวาท ไชยอ่อนแก้ว ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนในจังหวัดสงขลา ตลอดจนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธี พิธีห่มผ้าองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน เป็นกิจกรรมหนึ่งของงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ซึ่งเทศบาลนครสงขลาได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาชนชาวสงขลา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเจดีย์หลวงบนยอดเขาตังกวน ให้เป็นแหล่งรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เป็นที่สักการะบูชาแก่ชาวนครสงขลา และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่สำคัญเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป #งานประเพณีลากพระสงขลาประจำปี2565 ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา