เทศบาลนครสงขลา เปิดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี พ.ศ.2565

    2022-10-19 15:39:19
    วันที่ 11 ตุลาคม 2565. ณ บริเวณหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายศิริชัย เอกพันธ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ แขกผู้มีเกียรติ รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ // ร่วมในพิธีเปิดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี พ.ศ.2565 เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดพิธีเปิดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2565 โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด // นายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสงขลา ในฐานะประธานการจัดงาน ได้กล่าวรายงานการจัดงานฯ สำหรับการจัดงานประเพณีลากพระฯ เทศบาลนครสงขลา ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 และเมื่อปีที่ผ่านมาได้มีการงดจัดงานฯ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลากพระให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัดสงขลาสืบไป ในงานประเพณีลากพระฯ มีกิจกรรมการประกวดเรือพระ 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทประเพณีนิยม และประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่น ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการประกวดขบวนแห่เรือพระ ชิงถ้วย นายเจษฏา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // โดยเรือพระจากทุกวัดมีการตกแต่งอย่างสวยงาม แสดงถึงเอกลักษณ์งานศิลป์ถิ่นใต้ โดยฝีมือช่างในท้องถิ่น ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสรรสร้างเรือพระ อย่างวิจิตรบรรจง ประเพณีชักพระ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยประเพณีหนึ่ง ที่ยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน เป็นประเพณีเนื่องในพระพุทธศาสนา กระทำหลังวันมหาปวารณาหรือออกพรรษา 1 วัน คือตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 โดยพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกที่วางอยู่เหนือเรือ รถ หรือล้อเลื่อนที่ชาวบ้านเรียกว่า "พนมพระ" แล้วแห่แหนชักลากไปตามถนนหนทาง หรือในลำน้ำ แล้วแต่สภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม เป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนรุ่นหลัง การส่งเสริมประเพณีลากพระถือเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี อีกทั้งฟื้นฟูงานช่างฝีมือของชาวบ้าน รวมถึงเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกด้วย #ประเพณีลากพระสงขลา2565 #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา