ที่ปรึกษานายกอบจ.สงขลา ร่วมประชุมวิเคราะห์สถานการณ์และขับเคลื่อนการเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลา

    2022-10-19 15:41:33
    วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางจารุวรรณ ฉิมเรศ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมประชุมวิเคราะห์สถานการณ์และขับเคลื่อนการเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ และขับเคลื่อนการเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลา จัดโดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ณ โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา การจัดการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษากระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่ รวมทั้งสร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา