นายก อบจ.สงขลา ร่วมปรึกษาหารือ เตรียมจัดโครงการ อบรม สัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน

    2018-08-03 15:27:52
    2 สิงหาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสุรกิจ กาญจนะ ผู้อำนวยการกองชาง หัวหน้ากองช่างและหัวหน้ากองการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมปรึกษาหารือ เตรียมจัดโครงการ อบรม สัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมประชุมบูรณาการเชิงปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา