การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2565

    2022-10-19 15:58:34
    วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราขการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม // พร้อมด้วย นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณา : ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2565 // การขับเคลื่อนและเตรียมการโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน // การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ พ.ศ.2566 และเรื่องอื่นๆที่สำคัญ เช่น การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูมรสุมประจำปี // การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สงขลาเมืองกีฬา // การรณรงค์สนับสนุนกิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ // การเร่งรัดโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดสงขลา // รวมถึงการดูแลและช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ถูกทอดทิ้งและไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดีความต่างๆ เป็นต้น #องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา