นายก อบจ.สงขลาลงนามในหนังสือยืนยันร่วมกับสํานักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงานตามโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจ ฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    2022-11-02 09:04:20
    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในหนังสือยืนยันร่วมกับสํานักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงานตามโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจ ฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีพลังงานลดต้นทุนด้านพลังงานในการผลิตสร้างโอกาสในการแข่งขันพึ่งพาตนเองภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับการอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นจํานวนเงิน 7,085,058 บาท