อบจ.สงขลา จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการจัดทําแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว) ครั้งที่ 2

    2022-11-11 09:16:25
    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง ณทัพพ์รดา โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // กล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการจัดทําแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว) ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรชุมชน ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุม โดยมีนางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง // กล่าวรายงาน ในที่ประชุมฯ คณะที่ปรึกษาได้นำเสนอรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว) 2. แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพประจําอำเภอ (1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว) 3. การคัดเลือกพื้นที่นำร่องที่มีความเหมาะสมสูงสุด 4. แผนการดำเนินงานหลังสิ้นสุดโครงการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ว่าจ้างบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว) ซึ่งในขั้นตอนของการศึกษาจะต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนรับทราบ สรุปผลการศึกษา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการ โครงการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดสงขลา ในลักษณะแผนบูรณาการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด // เพื่อศึกษาและเสนอแนวทางการตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาจากอัตลักษณ์เมือง // เพื่อคัดเลือกเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทั้งแหล่งท่องเที่ยว สินค้าบริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำอำเภอ และจัดทำแผนงานโครงการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวประจำอำเภอ // เพื่อคัดเลือกพื้นที่นำร่องที่มีความเหมาะสมสูงสุดเพื่อจัดทำแบบรายละเอียด / พร้อมประมาณราคา การคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ประจำอำเภอ 1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ 1. อ.เมือง : เกาะหนู เกาะแมว และพื้นที่เชื่อมโยงเมืองสงขลา 2. อ.หาดใหญ่ : ย่านการค้าเก่า เทศบาลนครหาดใหญ่ 3. อ.สะเดา : เขาเล่/พุทธอุทยานเขาเล่ 4. อ.สิงหนคร : ท่าเรือแหลมสน-บ่อเก๋ง ทางขึ้นป้อมหมายเลข 8 (ชุมชนตำบลหัวเขา) 5. อ.สทิงพระ : พื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา ชุมชนคลองรี-เกาะคำเหียง (ล่องแพ-แลเล) 6. อ.กระแสสินธุ์ : บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ 7. อ.ระโนด : ตลาดริมน้ำคลองแดน 8. อ.บางกล่ำ : สระมรกต 9. อ.ควนเนียง : ชายหาดปากบางภูมี 10. อ.รัตภูมิ : เขาคูหา 11. อ.คลองหอยโข่ง : ถ้ำเขาวังชิง – พรุล้อมช้าง 12. อ.นาหม่อม : อ่างเก็บน้ำแก้มลิง บ้านนาทองสุก 13. อ.จะนะ : หาดวังหนาว 14. อ.เทพา : จุดชมวิวเขาล้อน หาดสะกอม 15. อ.นาทวี : ควนหรนฮิลล์ 16. อำเภอสะบ้าย้อย : บ่อน้ำร้อนเขาแดง วัดถ้ำตลอด " สงขลาเมืองสองทะเล พหุวัฒนธรรมสร้างสรรค์สู่มรดกโลก ศูนย์กลางประชุมสัมมนา ท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพแห่งอาเซียน " #รวมพลังร่วมสร้างสุข โครงการโดย : กองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา