อบจ.สงขลา ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

    2022-11-11 14:18:45
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การเข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ "โครงสร้างและวิธีการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาภายใต้ยุคดิจิทัล" โดยมีอาจารย์กรณิภา ศรีวรเดชไพศาล อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต // เป็นผู้กล่าวรายงานและชี้แจงรายละเอียดโครงการ นางสาวนาถลดา จิตสุวรรณ หัวหน้างานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน // วิทยากรบรรยายระบบปฏิบัติการศูนย์ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 และ ศูนย์ควบคุมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) การศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะอาจารย์ และนักศึกษาได้เยี่ยมชมระบบปฏิบัติการศูนย์ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 และ ศูนย์ควบคุมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสิงห์สมิหลาเรียนรู้งานภาครัฐยุคดิจิทัล รุ่นที่ 4 ให้แก่นักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเอกการจัดการปกครองท้องถิ่น จำนวน 92 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้โครงสร้าง วิธีการบริหาร และเข้าใจ สถานการณ์การบริหารราชการไทยยุคดิจิทัลปัจจุบันผ่านกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ดูงานและฝึกปฏิบัติ ณ หน่วยงาน ภาครัฐในพื้นที่จังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา