พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565

    2022-11-14 14:35:15
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธี ฯ โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ของทุกปีตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ปีนี้เป็นปีที่ 67 นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริ ริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 และเป็นปีที่ 20 นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิด “เทคโนโลยีฝนหลวง“ ขึ้นมาบรรเทาทุกข์ยากแก่มวลพสกนิกรและมวลมนุษย์ในโลก ให้รอดพ้นจากความเดือดร้อนเสียหาย ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องจากภัยแล้งได้อย่างสัมฤทธิ์ผลเป็นที่ประจักษ์ชัด พระปรีชาสามารถ ทั้งนี้ เป็นที่ยอมรับทั่วไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา