การประชุมบุคลากรกองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนสงขลา

    2022-11-14 15:08:47
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานกองการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬ าติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในการประชุมบุคลากรกองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนสงขลา เพื่อมอบนโยบาย และติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน // โครงการต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมทั้งรับทราบรายงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย และกำลังดำเนินการ // รายงานการดำเนินโครงการของงานบริหารจัดการสนามกีฬาติณสูลานนท์ (งานปรับปรุงซ่อมแซม) เพื่อให้สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีมาตรฐานการให้บริการในระดับนานาชาติ รองรับนโยบายของจังหวัดสงขลาในการเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของโลก และสงขลาเมืองกีฬา (Songkhla Sport City) #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา